Zamówienia opłacone do 10:00 wysyłamy tego samego dnia!

Regulamin zakupów

§ 1 Definicje

 1. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Konto użytkownika – nieodpłatna, uregulowana odrębnym, dostępnym w Sklepie, regulaminem, funkcja Sklepu (usługa) pozwalająca Kupującemu na założenie indywidualnego konta użytkownika w Sklepie.
 3. Kupujący – każdy podmiot dokonujący zakupów w Sklepie.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin.
 5. Sklep – sklep internetowy „Pan Talerzyk” prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.PanTalerzyk.pl
 6. Sprzedawca –  Radosław Łukasiewicz, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BuyByNet Radosław Łukasiewicz, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr NIP 742-211-15-18, nr REGON 280578970, ul. Krypska 21/74, 04-082 Warszawa.

§ 2 Dane kontaktowe

 1. Adres pocztowy: BuyByNet Radosław Łukasiewicz, ul. Wędkarska 4 B, 04-869 Warszawa.
 2. Adres e-mail: kontakt@pantalerzyk.pl
 3. Numer telefonu: 505 976 800

§ 3 Złożenie zamówienia

 1. W celu dokonania zakupów w Sklepie (zawarcia umowy sprzedaży) w pierwszej kolejności należy dodać towar do koszyka.
 2. Następnie Kupujący wybiera metodę dostarczenia towaru, sposób płatności za zamówienie, a także podaje swoje dane (w tym adres do wysyłki zamówienia).
 3. W momencie potwierdzenia przez Kupującego treści składanego zamówienia i zaakceptowania treści Regulaminu następuje zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą.
 4. Sprzedawca przekaże Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia towaru.
 5. Kupujący może dokonać zakupów z wykorzystaniem Konta użytkownika lub z pominięciem założenia Konta użytkownika poprzez jednorazowe podanie swoich danych w przeznaczonym do tego formularzu zamówienia w Sklepie.

§ 4 Koszt Zamówienia

 1. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto, tj. zawierają podatek VAT.
 2. Na całkowitą cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy towaru podane w Sklepie.

§ 5 Płatności

 1. Za zakupione w Sklepie towary Kupujący może zapłacić, w zależności od sposobu zapłaty wybranego podczas składania zamówienia: a) Szybkim przelewem obłsugiwanym przez Blue Media S.A., b) za pośrednictwem kart płatniczych: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro (płatność obsługiwana przez Blue Media S.A.) c) gotówką przy odbiorze (Pobranie).
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online, o których mowa w ust. 1 lit. c, jest Blue Media S.A.
 3. Sprzedawca informuje, że z uwagi na specyfikę metody płatności, o której mowa w ust. 1 lit. a) oraz b) dokonanie płatności w taki sposób możliwe jest wyłącznie niezwłocznie po złożeniu zamówienia.

§ 6 Realizacja zamówienia

 1. Zakupione towary, w zależności od sposobu dostawy wybranego przez Kupującego podczas składania zamówienia, dostarczane są za pośrednictwem: a) firmy kurierskiej w standardowym terminie, b) Paczkomatów InPost.
 2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań w celu jak najszybszej realizacji zamówień.
 3. Termin realizacji zamówienia wynosi: a) minimalnie do 1 godzin, b) średnio do 6 godzin, c) maksymalnie do 14 Dni roboczych.
 4. Termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia zawarcia umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem ustępu 8.
 5. W przypadku gdy na zamówienie składa się kilka produktów termin realizacji całego zamówienia odpowiada terminowi realizacji dla produktu o najdłuższym czasie realizacji.
 6. W przypadku gdy Kupujący zdecydował się na płatność, o której mowa w § 5 ust. 1 lit.  b) oraz c)  rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności za zakupiony towar, co w przypadku płatności kartą oznacza moment uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 7. Towar dostarczany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

§ 7 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą poprzez Sklep, z zastrzeżeniem § 8 ust. 1 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia: a w którym konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie tego towaru, b) w którym konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 3. Aby konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż  14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta kartą płatniczą Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej, z której dokonano płatności za zamówienie. 
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: BuyByNet Radosław Łukasiewicz, ul. Wędkarska 4 B, 04-869 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 12. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

§  8 Odstąpienie od umowy – wyłączenie

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 9 Reklamacje

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma prawo do reklamowania wadliwego towaru w oparciu o rękojmię uregulowaną przez ustawę Kodeks cywilny, z zastrzeżeniem ust. 3 w stosunku do przedsiębiorców.
 2. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych przez Kodeks cywilny: a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, b) przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, c) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, d) żądać usunięcia wady.
 3. W stosunku do przedsiębiorców Sprzedawca odpowiada wyłącznie za wady towaru stwierdzone przed upływem roku od dnia otrzymania towaru.
 4. W przypadku gdy na towar została udzielona gwarancja informacja o niej zostanie umieszczona w opisie towaru w Sklepie.
 5. Sprzedawca prosi aby reklamację składaną w oparciu o rękojmię wysłać drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@pantalerzyk.pl lub pisemnie na adres: BuyByNet Radosław Łukasiewicz, ul. Wędkarska 4B, 04-869 Warszawa.
 6. W celu rozpatrzenia reklamacji złożonej na podstawie rękojmi Kupujący jest obowiązany w razie potrzeby, w przypadku konsumenta na koszt Sprzedawcy, dostarczyć wadliwy towar na adres pocztowy Sprzedawcy wskazany w ust. 5.
 7. Sprzedawca zaleca, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym zawarte zostały następujące informacje: dane identyfikujące Kupującego, zwięzły opis wady, moment stwierdzenia wady oraz żądanie reklamacyjne Kupującego.
 8. Każde zalecenie Sprzedawcy, które znajduje się w Regulaminie ma w stosunku do Konsumenta jedynie charakter niewiążącej wskazówki, z której konsument może, ale nie musi skorzystać. Nieskorzystanie przez konsumenta z zaleceń Sprzedawcy w żadnym stopniu nie wpływa na prawa Konsumenta, a w szczególności nie wpływa na uprawnienia związane z rękojmią.
 9. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w § 2 ust. 2 Regulaminu.
 10. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie do 14 dni.

§  10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:
 2. Mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej;
 3. Pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej;
 4. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 11 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących przekazanych Sprzedawcy podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Podanie przez Kupującego danych osobowych podczas dokonywania zakupów w Sklepie jest całkowicie dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zrealizowania zamówienia.
 3. Kupujący ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich.
 4. Podane przez Kupującego podczas składania zamówienia dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę tylko w celach, o których mowa w niniejszym paragrafie.

§ 12 Wymogi techniczne

 1. Dla korzystania ze Sklepu niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową zapewniającą prawidłową obsługę JavaScript oraz plików coookies, z dostępem do sieci Internet, a dla dokonywania zakupów w Sklepie także aktywne konto email.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego i jednorazowego zamówienia – jest zawierana w celu i na czas jego realizacji. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji Regulaminu.
 2. Umowy zawierane w związku ze Sklepem zawierane są w języku polskim.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.


Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy,  z którego konsument może, ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–  BuyByNet Radosław Łukasiewicz, ul. Wędkarska 4 B, 04-869 Warszawa, e-mail: kontakt@pantalerzyk.pl

– Ja _____________________________________________________ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

–  Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ___________________________________________________________

– Imię i nazwisko konsumenta _______________________________________

– Adres konsumenta _______________________________________________

____________________________________________________________

Podpis konsumenta

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data  …………………………………..

(*) Niepotrzebne skreślić.

Koszyk

Jeszcze 250.00 zł i skorzystasz z bezpłatnej dostawy.